English version below
tekst w języku polskim poniżej
текст на русском ниже

 

Czułość / Чутливість / Sensitivity

2 — 25 вересня, Центральний будинок художника, вул. Артема, 1 — 5, Київ

Колективна виставка під назвою “Чутливість” відкриється 2 вересня о 19.00 у Центральному будинку художника в Києві.

Facebook event

Незалежний проект, організований галереєю Czułość (Варшава), зосереджується на особливостях фотографічної мови та презентує різні шляхи її розвитку, застосування та спрямовування. Уникаючи приписів стосовно змісту і форми, він досліджує фотографію як інструмент для читання та маркування.

“Чутливість” об’єднує міжнародну групу художників, представлених галереєю, та художників з України, що звертаються до засобу фотографії. Виставка включає роботи Нампея Акакі (Японія), Йоганна Вінкельманна (Німеччина), Вови Воротньова (Україна), Дмитрія Вульффіуса (Україна), Степана Ганджі (Україна), Янека Замойскі (Польща), Юри Каневського (Україна), Вероніки Лавнічак (Польща), Станіслава Леґуса (Польща), Ігора Окунєва (Україна), Володимира Павлова (Україна), Крістіни Подобєд (Україна), Бао Тінґ (Китай), Діми Толкачова (Україна). Автономні естетичні програми учасників формують єдину експериментальну заяву “Чутливості”.

Спільний знаменник для експонування цих авторів складають такі позиції як вуличний бекґраунд, незалежність від інституцій, практика низової організації культурного процесу. У презентованих роботах дійсність стає об’єктом уважного спостереження, і художник представляє її широкий естетичний спектр, що однаково визначається світлом, кутом та культурною інтерпретацією — а також фізичними рисами самої праці. Фотоапарат — це робот, машина, яка репродукує реальність об’єктивно, звільняючи автора від претензійності суб’єктивних тлумачень. За автором залишається вибір чинників, які конструюють сучасні візуальні коди.

Важливим складником проекту є звернення самоорганізованої ініціативи до Центрального будинку художника. “Чутливість” задумано як м’яку субверсію наявних мистецьких інфраструктур, державних і приватних, та спробу поставити це середовище під питання. Будинок художника, відкритий у 1977 році, великою мірою втратив свою потенційну публічну роль. Проведення в ньому “Чутливості” активує нові можливості наявних просторів для мистецтва та робить наголос на потребі переосмислення їх у невертикальному напрямку.

Czułość — це заснована художниками галерея та культурна фундація зі структурою громадської організації, що діє у Варшаві з 2010 року. На сьогодні вона представила 25 персональних і 15 колективних виставок фотографії. Крім того, Czułość випустила 5 книг та організувала кілька десятків музичних заходів. Її діяльність включає кураторську співпрацю з Krakow Photomonth; першу ґрунтовну виставку самвидаву в Польщі “Publish yourself”; виставки представлених галереєю художників у Токіо, Будапешті, Цюриху, Мадриді, Відні; виставки художників з Китаю, Німеччини, України та Японії у Варшаві. У 2013 році Czułość отримала нагороду за найкращу презентацію на Viennafair The New Contemporary. Художники галереї беруть участь у виставках Музею сучасного мистецтва у Варшаві, фестивалі Photoespana, бієнале Fotonoviembre на Тенеріфе. Czułość розвиває власну програму видавництва книжок і музики. Зараз галерея працює над виставками в Токіо, Гонконгу, Шанхаї та Берліні.

www.czulosc.com

 

куратор: Янек Замойскі

кураторська співпраця: Вова Воротньов, Зуза Кошута, Леся Прокопенко

 

афіша: Владислав Дмитрів

 

Проект фінансовано з фондів Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польш

————————————————————————————-

Czułość / Чутливість / Sensitivity

2 — 25 September

Central House of Artists, 1 — 5 Artema street, Kiev

A group exhibition titled ‘Sensitivity’/ ‘Чутливість’ opens on September 2 at 7 p.m. at the Central House of Artists in Kiev.

The independent project organized by Czułość gallery (Warsaw) focuses on a specific photographic language, presenting a multitude of ways it can be developed, applied and routed. Without any prescriptions in content and form, it explores photography as a reading tool and a marking tool.

‘Sensitivity’/ ‘Чутливість’ brings together an international group of artists represented by the gallery and artists from different parts of Ukraine, who turn to the photographic medium. The exhibition features works of Nampei Akaki (Japan), Stepan Handzha (Ukraine), Jura Kanevski (Ukraine), Weronika Ławniczak (Poland), Stanislaw Legus (Poland), Igor Okuniev (Ukraine), Volodymyr Pavlov (Ukraine), Kristina Podobed (Ukraine), Bao Ting (China), Dima Tolkachov (Ukraine), Vova Vorotniov (Ukraine), Johann M. Winkelmann (Germany), Dmytrij Wulffius (Ukraine), and Janek Zamoyski (Poland). Their autonomous aesthetic programmes form an experimental statement of ‘Sensitivity’.

The joint exhibition of these artists is justified by their common relation to street background, self-publishing, self-organized cultural processes, and independence from institutions. Presented works make reality an object of careful observations, and an artist’s role here is to image its broad aesthetic spectrum, equally affected by the light, dimension, and cultural interpretations — but also by physical characteristics of the work itself. A camera is a robot, a machine that reproduces reality objectively, freeing an author from pretentiousness of subjective interpretations. Yet an author chooses actual factors that constitute contemporary visual codes.

Addressing the Central House of Artists with a request to host a self-organized initiative has been an important component of the project. ‘Sensitivity’ is a mild subversion of existing artistic infrastructures, state and private, an attempt to question this environment. The House of Artists, constructed in 1977, has largely lost its potential public function. Setting ‘Sensitivity’ in it activates new possibilities within existing spaces for art and highlights the relevance of their nonvertical reconsideration.

Czułość is an artist-run gallery and a foundation for culture with NGO structure founded in 2010 in Warsaw. It has presented so far 25 individual and 15 group photography exhibitions. Czułość published 5 books and organized several dozens of music events. Its activities include curatorial cooperation with Krakow Photomonth; Poland’s first comprehensive local self-publishing exhibition ‘Publish yourself’; exhibitions of Czułość’s artists in Tokyo, Budapest, Zurich, Madrid, Vienna; exhibitions of Japanese, Ukrainian, German and Chinese artists in Warsaw. In 2013 Czułość won the best presentation award at Viennafair The New Contemporary. Its artists take part in exhibitions at Museum of Modern Art in Warsaw, Photoespaña festival and Fotonoviembre Biennial in Tenerife. The gallery develops a self-publishing program for art books and music albums. Currently it is working on exhibitions in Tokyo, Hong Kong, Shanghai and Berlin.
www.czulosc.com

Curator: Janek Zamoyski
Curatorial cooperation: Zuza Koszuta, Lesia Prokopenko, Vova Vorotniov

Poster: Vladyslav Dmytriv

Cofinanced by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

——————————————————————————————————-

 

Czułość / Чутливість / Sensitivity

2 — 25 Września 2016

Centralny Dom Artystów, ul. Artema 1 — 5, Kijów

 

Zbiorowa wystawa o tytule ‘Чутливість’/‘Czułość’ zostanie otwarta 2 września o godz. 19 w Centralnym Domu Artystów w Kijowie.

Facebook event

 

Niezależny projekt, zorganizowany przez warszawską galerię Czułość, koncentruje się na specyfice języka fotograficznego, prezentując mnogość sposobów jego stosowania, rozwijania i kierunkowania. Bez jakichkolwiek zaleceń dotyczączych formy i treści, fotografia będzie używana jako narzędzie czytania i narzędzie znakowania.

‘Sensitivity’/ ‘Чутливість’ skupia międzynarodową grupę artystów Czułości oraz artystów z różnych części Ukrainy, odwołujących się do medium fotografii. Wystawa prezentuje prace Nampeia Akaki (Tokio, Japonia), Stepana Handzhy (Tarnopol, Ukraina), Jury Kanevskiego (Kijów, Ukraina), Weroniki Ławniczak (Warszawa, Polska), Stanislawa Legusa (Warszawa, Polska), Igora Okunieva (Kijów, Ukraina), Volodymyra Pavlova (Jałta, Ukraina), Kristiny Podobed (Odessa, Ukraina), Bao Ting (Wuxi, Chiny), Dimy Tolkachova (Kijów, Ukraina), Vovy Vorotniova (Kijów, Ukraina), Johanna M. Winkelmanna (Berlin, Niemcy), Dmytrija Wulffiusa (Jałta, Ukraina) i Janka Zamoyskiego (Warszawa, Polska). Ich autonomiczne programy estetyczne tworzą wspólną, eksperymentalną wypowiedź wobec ‘Czułości’.

To co uzasadnia grupową wystawę tych artystów jest zapisane w takich obszarach jak uliczny background, niezależność od instytucji, oddolność organizowania kultury, self-publishing. W przedstawionych pracach rzeczywistość jest uważnie obserwowana, a działaniem artysty staje się obrazowanie jej szerokiego spektrum estetycznego, zależnego od światła, wymiaru i kulturowej interpretacji, ale także cech fizycznych samego dzieła. Aparat fotograficzny jest robotem, maszyną obiektywnie reprodukującą rzeczywistość uwalniając autora od pretensjonalnej podmiotowej interpretacji. Obszarem autorskim pozostają wybory obiektywnych czynników, stanowiących współczesne kody wizualne.

Zwrócenie się się Centralnego Domu Artystów z prośbą o ugoszczenie zorganizowanej oddolnie inicjatywy jest ważnym elementem projektu. “Czułość” jest łagodnym podważeniem istniejących struktur artystycznych, państwowych i prywatnych, próbą zakwestionowania tego środowiska. Dom Artystów, zbudowany w 1977 roku, w znacznym stopniu utracił swój potencjał funkcji publicznej. Umiejscowienie w nim ‘Czułości’ aktywuje nowe możliwości w ramach istniejących przestrzeni sztuki i podkreśla istotność ich niewertykalnej weryfikacji.

Czułość jest prowadzoną przez artystow galerią i fundacją na rzecz kultury założoną w 2010 roku w Warszawie. Do tej pory zaprezentowała 25 indywidualnych i 15 zbiorowych wystaw fotografii, wydała 5 książek i zorganizowała kilkadziesiąt koncertów. Jej działania obejmują również kuratorską współpracę z Miesiącem Fotografii w Krakowie; pierwszą w Polsce kompleksową wystawę rodzimego self-publishingu “Sam się publikuj”; wystawy artystów Czułości w Tokio, Budapeszcie, Zurichu, Madrycie i Wiedniu; wystawy Japońskich, Ukraińskich, Niemieckich i Chińskich artystów w Warszawie. Artyści Czułości brali udział w wystawach w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, festiwalu Photoespana w Madrycie czy Biennale Fotografii Fotonoviembre na Teneryfie.  Galeria rozwija też program selfpubliszingowych książek artystycznych i wydawnictw muzycznych.  Obecnie przygotowuje wystawy w Tokio, Hong Kongu, Shanghaiu i Berlinie.

www.czulosc.com

 

kurator: Janek Zamoyski

współpraca kuratorska: Zuza Koszuta, Lesia Prokopenko, Vova Vorotniov

 

plakat: Vladyslav Dmytriv

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

 

Praca Janka Zamoyskiego zrealizowana w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

————————————————————————————-

 

 

 

Czułość / Чутливість / Чувствительность/ Sensitivity

2 — 25 вересня, Центральный дом художника, ул. Артёма, 1 — 5, Киев

Коллективная выставка под названием “Чувствительность” откроется 2 сентября в 19.00 в Центральном доме художника в Киеве.

Facebook event

 

Независимый проект, организованный галереей Czułość (Варшава), сосредоточен на особом фотографическом языке и представляет разнообразные споособы его развития, применения и направления. Избегая предписаний относительно содержания и формы, он исследует фотографию как инструмент для чтения и маркировки.

“Чувствительность” объединяет международную группу художников, представленных галереей, и обращающихся к фотографии художников из разных частей Украины. Выставка включает работы Нампея Акаки (Япония), Йоханна Винкельманна (Германия), Вовы Воротнёва (Украина), Дмитрия Вульффиуса (Украина), Степана Ганджи (Украина), Янека Замойского (Польша), Юры Каневского (Украина), Вероники Лавничак (Польша), Станислава Легуса (Польша), Игоря Окунева (Украина), Владимира Павлова (Украина), Кристины Подобед (Украина), Бао Тинг (Китай), Димы Толкачова (Украина). Автономные эстетические программы участников формируют общее экспериментальное заявление “Чувствительности”.

Общий знаменатель для экспонирования этих авторов составляют такие позиции как уличний бэкграунд, независимость от институций, практика низовой организации культурного процесса. В представленных работах действительность становится объектом внимательного наблюдения, и художник представляет её широкий эстетический спектр, который одинаково определяется светом, углом и культурной интерпретацией — а также физическими чертами самой работы. Фотоапарат — это робот, машина, которая репродуцирует реальность объективно, освобождая автора от претенциозности субъективных толкований. За автором остаётся выбор факторов, конструирующих современные визуальные коды.

Важной составляющей проекта является обращение самоорганизованной инициативы к Центральному дому художника. “Чувствительность” задумана как мягкая субверсия существующих инфраструктур искусства: государственных и частных, как попытка поставить эту среду под вопрос. Дом художника, построенный в 1977 году, во многом лишился своей потенциальной публичной роли. Проведение в нём “Чувствительности” активирует новые возможности имеющихся пространств для искусства и подчеркивает потребность переосмысления их в невертикальном направлении.

Czułość — это основанная художниками галерея, действующая в Варшаве с 2010 года, и культурный фонд со структурой общественной организации. На сегодня галерея представила 25 персональных и 15 коллективных выставок фотографии. Помимо этого, Czułość выпустила 5 книг и организовала несколько десятков музыкальных событий. Её деятельность включает кураторское сотрудничество с Krakow Photomonth; первую обстоятельную выставку самиздата в Польше “Publish yourself”; выставки представленных галереей художников в Токио, Будапеште, Цюрихе, Мадриде, Вене; выставки художников из Китая, Германии, Украины и Японии в Варшаве. В 2013 году Czułość получила награду за лучшую презентацию на Viennafair The New Contemporary. Художники галереи участвуют в выставках Музея современного искусства в Варшаве, фестивале Photoespaña, биеннале Fotonoviembre на Тенерифе. Czułość развивает собственную программу издательства книг и музыки. Сейчас галерея работает над выставками в Токио, Гонконге, Шанхае и Берлине.

www.czulosc.com

 

куратор: Янек Замойски

кураторское сотрудничество: Вова Воротньов, Зуза Кошута, Леся Прокопенко

 

афиша: Владислав Дмытрив

 

Проект финансирован из фондов Министерства культуры и национального наследия Республики Польша

< >