for English and Spanish please scroll down

 

HEAVE AWAY | Janek Zamoyski

Wystawa jest obrazem drogi z Hiszpanii do Ameryki Łacińskiej. Ekspozycja składa się z dwudziestu jeden zdjęć powstałych w ciągu dwudziestu jeden dni oceanicznej podróży i przedstawiających fale, a właściwie ich typologię.

Nie temat jest tu jednak najważniejszy. Realizuję poprzez tę wystawę swoje założenia teoretyczne i estetyczne, w pewnym sensie niezależne od rzeczywistości obrazowanej na zdjęciach. Prace są kontynuacją dyskusji pomiędzy indywidualnymi badaniami, a fotografią współczesną. W warstwie formalnej najważniejsza staje się estetyka, która sama w sobie jest treścią, czyli taka, która podejmuje próbę zobrazowania estetyki współczesności w ogóle. Kontynuuję poszukiwania zacierającej się granicy między fotografią i malarstwem. Tematyka jest elementem drugorzędnym ale także bardzo ważnym. Nie jestem zainteresowany merytoryczną krytyką rzeczywistości przekładaną na język wizualny. Sztuki nie chcę wymyślać, chcę ją spotkać, zauważyć, zrozumieć.

Doświadczenie oceanu i przebytej w jego otoczeniu drogi spełnia wszystkie te warunki. W kwestii tematyki jest wyjątkowo zredukowanym światem, co tworzy jego rzeczową atrakcyjność pozwalającą przedstawić go w całości, w idei typologii ale bez konieczności wyodrębniania. Powstawaniu prac towarzyszy ogromne i głębokie doświadczenie wynikające z żeglowania po raz pierwszy w życiu i w dodatku w takiej skali. Estetycznie kontynuuję problematykę obrazu cyfrowego, odchodząc tym razem od estetyki prymitywnego aparatu z pierwszych telefonów komórkowych, użytej w poprzednim cyklu, na rzecz estetyki profesjonalnej, kultowej już lustrzanki cyfrowej “5D Mark II”. Motywem staje się struktura, światło i kolor.

„Nigdy nie przepłyniesz oceanu jeśli nie będziesz miał odwagi by stracić z oczu brzeg”. Wymowa wystawy dotyczy szukania nowych idei, porzucenia utrwalonych struktur, bycia wolnym i otwartym na zmiany. Ocean jest nieskończenie różnorodny, żywy, zmienny, wciąż zaburza swoją strukturę ale zawsze stanowi jedność, pomimo swojej różnorodności.

Wystawa w ramach Photoespana 2015
http://www.phe.es/en/phe/exposiciones/1/official_section/417/janek_zamoyski_heave_away

 


 

HEAVE AWAY | Janek Zamoyski

The exhibition depicts a sea journey from Spain to South America. The display is comprised of 21 photographs taken over the course of a 21-day long ocean cruise, which show waves or rather their typology.

The subject doesn’t play the main part here. I focus on the theoretical and aesthetical assumptions, in a way autonomous in relation to the depicted reality. The works are continuation of a discourse between an individual and contemporary photography. Formally, aesthetics, being also the content, is the focal point of the collection and is an attempt to describethe modern aesthetics in a broader light. I further carry out my research on the blurred line between photography and painting. The theme is secondary albeit still quite relevant. I am not drawn to contextual critique of the reality, which then is translated into the visual language. My intention is not to create art but to find it, notice it, grasp it.

Experiencing the ocean and the distance responds to those requirements. Thematically, the presented reality has been heavily reduced, through which the reality can be shown fully, typologically but still in a general perspective. A deep and overtaking experience of sailing the ocean for the very first time on a greater scale is an essential part of the project. I don’t stop to work with the digital image – it’s not the primal cell phone model aesthetics, as it happened in case of the previous project. I turn to a professional cult 5D Mark II DSLR. The main motif here is structure, light and color.

You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. The exhibition speaks of the search of new ideas, resignation from the established forms as well as freedom and open-mindedness. The ocean is infinite, live, floating, constantly changing its surface, yet remains coherent in spite of its diversity.

The exhibition under Photoespana 2015
http://www.phe.es/en/phe/exposiciones/1/official_section/417/janek_zamoyski_heave_away

 


 

Soltad amarras / HEAVE AWAY | Janek Zamoyski

La exposición ofrece imágenes de la ruta de España a América Latina, la misma que recorriera Cristóbal Colón en su segundo viaje al Nuevo Mundo. Las veintiuna fotografías que componen la muestra retratan los veintiún días de travesía oceánica.
Sin embargo, lo esencial en este caso no es el tema. A través de este proyecto, Janek Zamoyski lleva a la práctica sus hipótesis teóricas y estéticas, independientes hasta cierto punto de la realidad fotografiada. Sus imágenes ofrecen una continuación del discurso personal del artista sobre la fotografía contemporánea. En el plano formal, cobra principal importancia una estética que, por sí misma, constituye el contenido, al pretender ofrecer una perspectiva amplia de la estética contemporánea. El artista continúa explorando los límites entre la fotografía y la pintura: “Lo importante es la manera de pintar, las características de la línea trazada, a través de la cual el artista expresa su percepción de la realidad.”
El tema, si bien secundario, tiene también importancia. Sin embargo, el autor no pretende cultivar una crítica de la realidad, para traducirla después al lenguaje visual. En lugar de inventar el arte, prefiere buscarlo, descubrirlo y entenderlo, partiendo siempre de la experiencia; el conocimiento únicamente ayuda a la interpretación. La experiencia del océano y su travesía, ofrecen un escenario perfecto para este fin. El océano, en tanto que tema, constituye un universo extremadamente reducido, que resulta atractivo como objeto, puesto que puede ser representado a través de un conjunto de rasgos, como un todo que no necesita ser desglosado. Este proyecto artístico va acompañado de una vivencia intensa y profunda, como es navegar recorriendo por primera vez una ruta marítima de gran envergadura.
“Nunca podrás cruzar el océano hasta que tengas el coraje de perder de vista la costa”.
La exposición trata sobre la búsqueda de nuevas ideas, el abandono de las estructuras establecidas y la actitud de ser libres y abiertos al cambio. El océano es infinitamente diverso, vivo, cambiante; altera continuamente su propia estructura, aunque forma siempre un todo, pese a la diversidad. En el aspecto estético, el autor profundiza en la imagen digital –si bien opta en esta ocasión por sustituir la estética de una cámara sencilla del teléfono digital, que había utilizado en sus anteriores trabajos, por la de una cámara profesional y de culto: la réflex “5D Mark II”–, convirtiendo en temas artísticos la estructura, la luz y el color.

Photoespana 2015
http://www.phe.es/en/phe/exposiciones/1/official_section/417/janek_zamoyski_heave_away

 

< >