for english scroll down

W CZASACH LODOWCÓW

We wrześniu 1968 Ryszard Siwiec stanął w ogniu w proteście przeciwko sowieckiej inwazji na Czechosłowację. Siwiec był pierwszą osobą z Europy Środkowej i Wschodniej, która dokonała samospalenia w proteście politycznym. Mimo że jego czyn został zarejestrowany przez kamery filmowe, polska prasa nie wspomniała o tym incydencie, który został sukcesywnie zdławiony przez władze komunistyczne.
Od 2009 roku w wyniku podobnych wydarzeń spłonęło ponad 100 Tybetańczyków, większość z nich to mnisi, zakonnice oraz nastoletni mężczyźni.
Ofiary tych wydarzeń nie są zgłaszane lub notowane przez chiński rząd, nie podejmuje się też dyskusji na ten temat przez tybetańskie władze religijne, którym trudno jest jednogłośnie ustosunkować się co do charakteru i etyki tych zajść.
Niewątpliwym wynikiem samospaleń są dramatyczne zdjęcia, które po nich pozostają.
Widok płonącego człowieka zostawia niezatarty traumatyczny ślad w umyśle osoby, która doświadczyła tego wydarzenia w sposób bezpośredni ( jako świadek naoczny) lub w sposób zapośredniczony poprzez obraz. Obrazy tych momentów staja się forma zapisu, przez która wydarzenie jest zarówno potwierdzane i udowadniane, jak i przeżywane ponownie, gdyż obraz, w porównaniu z zapachem czy dźwiękiem, trwalej zachowuje się w pamięci. Obrazy te, jako zdarzenia, sugerują nie tylko uraz fizyczny, lecz także fizjologiczny wpływ zarówno na samych Tybetańczyków, jak i społeczność globalną. Pojawia się ryzyko reprodukcji i gloryfikacji obrazów przemocy pozostawionych jako jedyny dowód tych zdarzeń. Fotografie te są następnie rozpowszechniane za pośrednictwem nowych mediów i Internetu, dostępnego teraz nawet w najodleglejszych obszarach tybetańskich na terenie Chin. Z powodu tych wydarzeń na te obszary nakładane są blokady komunikacyjne i ograniczany jest kontakt ze światem zewnętrznym.
Najistotniejszy jest jednak konflikt etyczny jaki, wywołują te fotografie.
Z jednej strony pojawia się chęć ich zakazania, aby nie stawały się inspiracją do takich ostatecznych posunięć,z drugiej strony wydają się potrzebne jako dowód tej tragicznej rzeczywistości.

Lena Dobrowolska i Teo Ormond- Skeaping

Lena Dobrowolska
Ukończyła wydział fotografii na Uniwersytecie Falmouth, w Wielkiej Brytani. Aktualnie mieszka, stydiuje i pracuje w Krakowie.
Teo Ormond – Skeaping
Born 1987, Lydford, Devon, ENGLAND, MFA SLADE, Fine Art, 2013, BAHons Photography, Falmouth University Collage, 2010

————————–———————

TIME OF THE GLACIER

In September 1968 Ryszard Siwiec, in protest against the Soviet-led invasion of Czechoslovakia, set himself on fire. Siwiec was the first person from Central and Eastern Europe to self-immolate in political protest. Although his act was captured by a motion picture camera, the Polish press omitted any mention of the incident which was successfully suppressed by the communist authorities. Since 2009 there were more than 100 Tibetans who have self-immolated, the majority of them have been monks, nuns and male teenagers. Largely the resulting casualties of these acts are simply neither reported by the Chinese government nor dealt with by the Tibetan religious authorities in or out of exile themselves; who find it hard to come to a single minded statement about the nature or the ethics of these incidents. Undoubtedly self-immolation results in dramatic images. The sight of burning human being leaves an indelible traumatic mark on a person’s mind that cannot easily be forgotten. Whether experienced firsthand or through mediated imagery it is an event that is both proven and remembered through imagery as no smell or discordant sound is retained so clearly. These images as events suggests not only the physical trauma but also the physiological effect on both Tibetan and world society that these incidents cause, as well as the danger of reproduction and the glorification of the ensuing violent images that are left as the only evidence of these incidents. Photographs that are then disseminated through new media devices over the Internet even in the remotest regions of the Tibetan areas in China that are often subject to communication clampdowns and restricted visitations from the outside world. Ultimately these images create an ethical paradigm, one that asks for the images not to be shown to discourage from any would be self-immolator and one that demands that the images are shown as proof of these events and there cause.
Lena Dobrowolska i Teo Ormond- Skeaping

Lena Dobrowolska
Graduated at the Department of Photography at University College Falmouth, UK. Currently lives, studies and work in Krakow.
Teo Ormond – Skeaping
Born 1987, Lydford, Devon, England, MFA SLADE, Fine Art, 2013, BAHons Photography, Falmouth University Collage, 2010

< >